idioms By Piya M.6/2

รูปภาพ
idioms By Piya M.6/2

idioms-full01 Idioms copyimages (1)

http://www.idiomsite.com/

Advertisements

เรียนรู้ภาษาอังกฤษสนุกๆ เกี่ยวกับการท้อง การคลอดลูก ไปกับ ปองศักดิ์

มาตรฐาน

เรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ การตั้งท้อง การคลอดลูก I want to throw up.
ฉันอยากอาเจียน

She keeps thowing up.
เธออาเจียนตลอดเวลาเลย

keep + Ving = ทำกิริยานั้นต่อเนื่อง
เช่น keep making mistakes – ทำผิดตลอด

menopause – วัยหมดประจำเดือน
menstruation / period = ประจำเดือน

You have morning sickness.
คุณแพ้ท้อง

morning sickness – แพ้ท้อง

You’re going to have a baby with her.
คุณกำลังจะมีลูกกับเธอ

pregnant – ตั้งท้อง

I gave her birth control pills everyday.
ผมให้ยาคุมกำเนิด กับเธอทุกวัน

urine test – ตรวจปัสสาวะ

labour – ผู้ใช้แรงงาน / ปวดท้องจะคลอดลูก
labour pain – อาการปวดท้องจะคลอดลูก

You’re going into labour.
คุณกำลังปวดท้องจะคลอดลูก

natural birth – คลอดลูกแบบธรรมชาติ
caesarean section – การทำคลอดโดยการผ่าท้อง

Your water broke!
ถุงน้ำคร่ำคุณแตก

We’re ready to deliver the baby.
เราพร้อมทำคลอดลูกคุณแล้ว

deliver – ส่ง / คลอด
push – ผลัก / เบ่ง

 ขอบคุณ
Chris Delivery

อ33204 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2

มาตรฐาน

รายวิชาเพิ่มเติม                                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                                               จำนวน 1.0 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา

อธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างของประโยค ข้อความ สำนวน บทกลอน ของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน ท้องถื่น และประเทศชาติ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ที่ได้จากการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์แบะสรุปจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆโดยการพูดและเขียนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อิให้ผ้เรียนรักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริตและอยู่อย่างพอเพียง

ผลการเรียนรู้

1.บอกส่วนประกอบที่สำคัญของประโยคได้

2.วิเคราะห์ส่วนที่ผิดของไวยากรณ์ในประโยค และแก้ไขให้ถูกต้องพร้อมทั้งบอกเหตุผลได้

3.ใช้ภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติโดยการพูดและการเขียนได้

4.นำเสนอข้อมูลต่างๆที่ได้จากการใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้าความรู้จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้

The Amish By Piya M.6/2

มาตรฐาน

The Amish movement was founded in Europe by Jacob Amman (~1644 to ~1720 CE), from whom their name is derived. In many ways, it started as a reform group within the Mennonite movement — an attempt to restore some of the early practices of the Mennonites.

The beliefs and practices of the Amish were based on the writings of the founder of the Mennonite faith, Menno Simons (1496-1561), and on the 1632 Mennonite Dordrecht Confession of Faith. The Amish who split from Mennonites generally lived in Switzerland and in the southern Rhine river region. During the late 17th century, they separated because of what they perceived as a lack of discipline among the Mennonites.

Some Amish migrated to the United States, starting in the early 18th century. They initially settled in Pennsylvania. Other waves of immigrants became established in  New York, Illinois, Indiana, Iowa, Missouri Ohio, and other states.

The faith group has attempted to preserve the elements of late 17th century European rural culture. They try to avoid many of the features of modern society, by developing practices and behaviors which isolate themselves from American culture.

James Hoorman writes about the current status of the Amish movement:

“In America, the Amish hold major doctrines in common, but as the years went by, their practices differed. Today, there are a number of different groups of Amish with the majority affiliated with four orders: Swartzengruber, Old Order, Andy Weaver, and New Order Amish. Old Order Amish are the most common. All the groups operate independently from each other with variations in how they practice their religion and religion dictates how they conduct their daily lives. The Swartzengruber Amish are the most conservative followed by the Old Order Amish. The Andy Weaver are more progressive and the New Order Amish are the most progressive.” 2

Membership in the Old Order Amish Mennonite Church and other Amish denominations is not freely available. They may total about 180,000 adults spread across 22 states, including about 45,000 in Ohio and smaller numbers in Illinois, Indiana, Pennsylvania, New York, etc. About 1,500 live in south-western Ontario, in Canada.

Almost all members are born into and raised in the faith. Converts from outside of the Amish communities are rare. Some Amish groups have a very restricted gene pool and are experiencing several inherited disorders.

This slideshow requires JavaScript.

Shania Twain – You’re Still The One By Piya M.5/2

มาตรฐาน

When I firest saw you, I saw love
And the first time you touched me
I felt love and after all this time
You’re still the one I love Mmm…Yeah

Looks like we made it
Look how far we’ve come my baby
We mighta took the long way
We knew we’d get there someday

* They said “I bet they’ll never make it”
But just look at us holding on
We’re still together still going strong

** (You’re still the one)
You’re still the one I run to
The one that I belong to
You’re still the one I want for life
(You’re still the one)
You’re still the one that I love
The only one I dream of
You’re still the one I kiss good night

Ain’t nothin’ better
We beat the odds together
I’m glad we didn’t listen
Look at what we would be missin’

[Repeat *, **]

You’re still the one

[Repeat **]

I’m so glad we made it
Look how far we’ve come my baby

Life I ve got apretty ti By Piya M.5/2

มาตรฐาน
   Why is life always rushie-rushie?

Storyline: Jodie urges her friend Frank to finish his dinner quickly, but Frank complains that he doesn’t want to rush all the time.  He says he just wants to enjoy life. 
Jodie: Aren’t you finished with your dinner yet?  You’re slow!
Frank: No, I’m not!  I just wanna enjoy life and not have to rush all the time.
Jodie: But they’re waiting for us.
Frank: Oh, that’s right.  I almost forgot.  I’ll be done in a second.  Gee!  Why is life always so rushie-rushie?

ความหมายคำศัพท์จาก Google By Piya M5/2

มาตรฐาน

1. Over = มากกว่า

2. Several = หลาย

3. saucepan = กระทะ

4. packed = แน่น

5. sacks = กระสอบ

6. heavy = หนัก

7. sprinking = การโรย

8. crumbly = ร่วน

9. especially = โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

10. smear = ละเลง

11. next = ต่อไป

12. coconut = มะพร้าว

13. low = ต่ำ

14. egg = ไข่

15. mix = มาก

16. weave = ถักทอ

17. good = ดี

18.leavevt. เหลือ Related. เหลืออยู่,เหลือไว้

19.gauzen. ผ้าพันแผล Syn. bandage,sterile dressing ,dressing Related. ผ้าก๊อซ

20. insertvt. ใส่ Syn. put in,stick inRelated. สอด,สอดใส่,ใส่เข้า

Bananas in Syrup By Piya M5/2

มาตรฐาน

ส่วนผสม และ วัตถุดิบ

500 g banana, cut into 4 pieces

1 cup red lime water (dissolve red lime in 1 cup water)

1 cup sugar

1 cup water

ส่วนผสม

กล้วยน้ำว้า ปอกเปลือก หั่นเป็น 4 ชิ้น 500 กรัม

น้ำปูนใส 1 ถ้วย

น้ำตาลทราย 1 ถ้วย

น้ำเปล่า 1 ถ้วย

ส่วนผสม และ วัตถุดิบ

Recipe 212255370419.jpg Recipe 212255370459.jpg Recipe 212255370530.jpg

Soak cut banana in red lime water for 15 minutes. In the meantime, bring sugar and water to the boil to make syrup and add pandan leaves. When the mixture boil turn down the heat to medium low and continue to simmer until the syrup slightly thicken.

1. นำกล้วยที่หั่นแล้วลงแช่น้ำปูนใสประมาณ 15 นาที ระหว่างนี้ก็เคี่ยวน้ำเชื่อมไว้รอ โดยใช้น้ำตาลกับน้ำในสัดส่วนที่เท่ากัน ใส่ใบเตย ตั้งไฟพอเดือดก็หรี่ไฟลงให้เหลือแค่ไฟกลาง

Recipe 212255370557.jpg Recipe 212255370613.jpg Recipe 212255370629.jpg

Add the soaked banana to the syrup. Simmer over medium heat for 45 minute. Turn the banana, occasionally.

2. ใส่กล้วยลงในน้ำเชื่อม เคี่ยวไฟกลางไปเรื่อยๆ ประมาณ 45 นาที กลับกล้วยบ้าง จะได้สุกทั่วกัน

Recipe 212255370754.jpg Recipe 212255370901.jpg Recipe 212255370918.jpg

When the banana changes to deeper color, sprinkle with additional 2-3 tbsp. for the firmness of the banana and shiny. Continue to simmer for another 10 minutes. Turn down the heat

3. พอกล้วยเริ่มฉ่ำน้ำเชื่อม โรยน้ำตาลอีก 2-3 ช้อนโต๊ะลงไป น้ำตาลที่ใส่จะทำให้กล้วยรัดตัวยิ่งขึ้น และทำให้เป็นเงาน่าทาน เคี่ยวต่ออีก 10 นาที ก็ปิดไฟได้

Recipe 212255371056.jpg Recipe 212255371112.jpg Recipe 212255371129.jpg

Ready to serve.

4. ตักเสิร์ฟ

Proverb By Piya M.5/2

มาตรฐาน

Seeing is believing. = สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น

Two heads are better than one. = สองหัวดีกว่าหัวเดียว

Big fish eat little fish. = ปลาใหญ่กินปลาเล็ก

Like mother, like daughter. = ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่

No pains nogains. = ไม่ลำบากก็ไม่ได้ผลสำเร็จ

Games Facebook By Piya M.5/2

มาตรฐาน
Ninja Saga
เกมส์ Ninja Saga
Monster Galaxy
เกมส์ Monster Galaxy
Big Business
เกมส์ Big Business
ตำนานสามก๊ก
เกมส์ ตำนานสามก๊ก
The Sims Social
เกมส์ The Sims Social
Premier League Fantasy Football
เกมส์ Premier League Fantasy Football
แฮปปี้ฟาร์ม 3
เกมส์ แฮปปี้ฟาร์ม 3
แฮปปี้คนเลี้ยงหมู
เกมส์ แฮปปี้คนเลี้ยงหมู
Lady GoGo
เกมส์ Lady GoGo
Empires & Allies
เกมส์ Empires & Allies
It Girl
เกมส์ It Girl
Zombie Lane
เกมส์ Zombie Lane
MindJolt Games
เกมส์ MindJolt Games
Ravenwood Fair
เกมส์ Ravenwood Fair
Diamond Dash
เกมส์ Diamond Dash
Gardens of Time
เกมส์ Gardens of Time
petswar
เกมส์ petswar
Millionaire City
เกมส์ Millionaire City
My Shops
เกมส์ My Shops
CityVille
เกมส์ CityVille
Tetris Battle
เกมส์ Tetris Battle
Zuma Blitz
เกมส์ Zuma Blitz
ZOO PARADISE
เกมส์ ZOO PARADISE
Jewell Stars
เกมส์ Jewell Stars
Bubble Town
เกมส์ Bubble Town
Baking Life
เกมส์ Baking Life
Pool Master
เกมส์ Pool Master
YoVille
เกมส์ YoVille
Car Town
เกมส์ Car Town
FishVille
เกมส์ FishVille
EyeCandy
เกมส์ EyeCandy
FrontierVille
เกมส์ FrontierVille
Riffmaster II
เกมส์ Riffmaster II
Geo Challenge
เกมส์ Geo Challenge
Barn Buddy
เกมส์ Barn Buddy
Pixel Ranger
เกมส์ Pixel Ranger
Who-Has-The-Biggest-Brain
เกมส์ Who-Has-The-Biggest-Brain
biotronic
เกมส์ biotronic
Waka-Waka
เกมส์ Waka-Waka
FIFA Superstars
เกมส์ FIFA Superstars
Tower Bloxx
เกมส์ Tower Bloxx
Word Challenge
เกมส์ Word Challenge
Happy Aquarium
เกมส์ Happy Aquarium
Umbo
เกมส์ Umbo
Typing Maniac
เกมส์ Typing Maniac
Bola
เกมส์ Bola
PetVille
เกมส์ PetVille
Nightclub City
เกมส์ Nightclub City
Restaurant City
เกมส์ Restaurant City
Tiki Resort
เกมส์ Tiki Resort
FarmVille
เกมส์ FarmVille
 http://facebook.kapook.com/game.php

นิทานคุณธรรมภาษาอังกฤษ(การอ่าน ม.5/2) By Piya

มาตรฐาน

http://www.thaigoodview.com/library/sema/sukhothai/benjamas_y/fables/index.html

ธันวาคม 1, 2011
 
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง The Golden Goose
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง The Golden Goose 

22 พ.ย. 2553,01:10 (อ่าน 16530 ครั้ง)
 
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง Father & Donkey
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง Father & Donkey 

22 พ.ย. 2553,01:05 (อ่าน 3156 ครั้ง)
 
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง Finger Tips
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง Finger Tips 

22 พ.ย. 2553,01:00 (อ่าน 4200 ครั้ง)
 
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง The Hare & The Tortoise
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง The Hare & The Tortoise 

22 พ.ย. 2553,00:55 (อ่าน 9397 ครั้ง)
 
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง The Crow & The Necklace
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง The Crow & The Necklace 

22 พ.ย. 2553,00:50 (อ่าน 792 ครั้ง)
 
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง Honest Soldier
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง Honest Soldier 

22 พ.ย. 2553,00:47 (อ่าน 752 ครั้ง)
 
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง Four Friends
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง Four Friends 

22 พ.ย. 2553,00:44 (อ่าน 1022 ครั้ง)
 
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง Lazy Donkey
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง Lazy Donkey 

22 พ.ย. 2553,00:40 (อ่าน 638 ครั้ง)
 
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง The Lion & The Mouse
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง The Lion & The Mouse 

22 พ.ย. 2553,00:33 (อ่าน 848 ครั้ง)
 
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง The Crocodile and The Monkey
นิทานคุณธรรมสอนใจภาษาอังกฤษ เรื่อง The Crocodile and The Monkey 

22 พ.ย. 2553,00:24 (อ่าน 1003 ครั้ง)

Handmade book By Piya

มาตรฐาน

09
Nov. ’11
Handmadebook…สมุดทำมือ……….เรามาช่วยลดโลกร้อนกันเถอะ!!!
Rate This

Image by jorgemejia via Flickr

Image via Wikipedia
หน้านี้มีรางวัล สำหรับนักเรียนม.5 .ให้นักเรียนสร้างสมุดทำมือหรือหนังสือทำมีอ 1เล่ม โดยนำวัสดุเหลือใช้มาRecycle ขนาด ครึ่งของA4 ใช้ชื่อ My Diary จำนวน 20หน้า ประกอปต้วย ปก หน้า หลัง ประวัติเจ้าของ (ไทยและอังกฤษ) สารบัญ คำนำ ประกอปการเรียนภาษาอังกฤษของครูสุภาภรณ์ นิลยกานนท์ หนังสือทุกเล่มมีค่า เป็นผลงาน มีการใช้ในการประเมินผลการเรียน และยังมีรางวัล เป็นสินนำใจ รวมทั้งเกียรติบัตร ให้ด้วย กติกา ง่ายมาก เริ่มวันนี้เลย…….เข้าไปลงความเห็นใน mymeanmeak blog 2 หัวข้อ Handmadebook แล้ว สร้าง Page ของตัวเองใหม่ โดยใช้ ชื่อ Handmadebook

Critical Reading …(การอ่านเชิงวิเคราะห์2)

มาตรฐาน

One successful strategy for textbook reading is: SQ4R

  • Step 1:   Survey

  • Step 2:   Question

  • Step 3:   Read

  • Step 4:   Record

  • Step 5:   Recite

  • Step 6:   Reflect

 

.Facts v. Interpretation What a Text Says, Does, and Means: Reaching for an Interpretation Goals of Critical Reading Analysis and Inference: The Tools of Critical Reading

 

Related Topics

 


 

Critical Reading, at its Core, Plain and Simple
Critical Reading v. Critical Thinking

Choices: The Ingredients of Texts
Inference: Reading Ideas as Well as Words
Three Ways to Read and Discuss Texts
Mind Map – SQ4R Reading Method

จุดประสงค์ 
0bjection นำมาจากหลักการอ่านจาก ม รามคำแหง  มาดัดแปลงใช้ 
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : ความรู้เรื่องคำศัพท์และวิธีขยายวงศัพท์
  บทที่2 : โครงสร้างของคำศัพท์
  บทที่3 : ความหมายระหว่างประโยค
  บทที่4 : หลักการอ่านอนุเฉท
  บทที่5 : หลักการอ่านอนุเฉทแบบการพรรณา
 

บทที่6 : หลักการอ่านอนุเฉทแบบการวิเคราะห์

  บทที่7 : หลักการอ่านอนุเฉทแบบเหตุและผล
  บทที่8 : การอ่านอนุเฉทแบบเปรียบเทียบ
  บทที่9 : การอ่านบทความหรือความเรียงสั้นๆ
  บทที่10 : หลักการอ่านเพื่อศึกษา

 

Critical Reading …(การอ่านเชิงวิเคราะห์2) By Piya M.5/2

มาตรฐาน

One successful strategy for textbook reading is: SQ4R •Step 1: Survey •Step 2: Question •Step 3: Read •Step 4: Record •Step 5: Recite •Step 6: Reflect http://www.criticalreading.com/critical_reading.htm ——————————————————————————– .Facts v. Interpretation What a Text Says, Does, and Means: Reaching for an Interpretation Goals of Critical Reading Analysis and Inference: The Tools of Critical Reading Related Topics ——————————————————————————– Critical Reading, at its Core, Plain and Simple Critical Reading v. Critical Thinking Choices: The Ingredients of Texts Inference: Reading Ideas as Well as Words Three Ways to Read and Discuss Texts Mind Map – SQ4R Reading Method จุดประสงค์ 0bjection นำมาจากหลักการอ่านจาก ม รามคำแหง มาดัดแปลงใช้ คำนำ : Introduction สารบัญ :Content บทที่1 : ความรู้เรื่องคำศัพท์และวิธีขยายวงศัพท์ บทที่2 : โครงสร้างของคำศัพท์ บทที่3 : ความหมายระหว่างประโยค บทที่4 : หลักการอ่านอนุเฉท บทที่5 : หลักการอ่านอนุเฉทแบบการพรรณา บทที่6 : หลักการอ่านอนุเฉทแบบการวิเคราะห์ บทที่7 : หลักการอ่านอนุเฉทแบบเหตุและผล บทที่8 : การอ่านอนุเฉทแบบเปรียบเทียบ บทที่9 : การอ่านบทความหรือความเรียงสั้นๆ บทที่10 : หลักการอ่านเพื่อศึกษา